سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم کریمی – گروه فیزیک دانشگاه رازی کرمانشاه و گروه مخابرات نوری ، مرکز تحقیقات م
فرامرز اسمعیلی سراجی – گروه مخابرات نوری ، مرکز تحقیقات مخابرات

چکیده:

تقویت کننده های نوری یکی از مهمترین افزاره ها در سیستم های مخابرات نوری به خصوص در سیستم های پر ظرفیت WDM برای تقویت سیگنال در مسیر ارسال هستند . به دلیل بهره بالا تقویت کننده های اربیومی ، تقویت کننده های فیبری مورد نیاز مخابرات غالبا با استفاده از این نوع تقویت کننده ها ساخته می شوند. صفات مشخصه این نوع افزاره ها مانند تمام افزاره های نوری توسط سازندگان دستگاه با روش ها و دستگاههای استاندارد تعیین و ارائه می شوند . در این مقاله با استفاده از دو روش تجربی توان سنجی و تحلیل طیفی ، اندازه گیری بهره تقویت کننده اربیومی انجام شده و نتیجه های بدست آمده با مدل های شبیه سازی توافق قابل قبولی دارد. نتیجه های بدست آمده نشان می دهند روش هایی که برای اندازه گیری استفاده کرده ایم می توان برای تایید نمونه ادوات نوری در آزمایشگاه های مخابراتی استفاده کرد.