سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدزمان کبیر – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) دانشکده عمران
سامان حجازی – دانشجوی دکتری گرایش سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) دانش

چکیده:

یکی از روشهای پیش ساختگی که در ایران در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است و به سرعت رو به رشد می باشدروش ساخت و ساز با استفاده از پانلهای پیش ساختۀ ساندویچی می باشد. با توجه به تدوین مجموعه معیارهای فنی برای اینگونه سازه ها ، در وزارت مسکن و شهر سازی ، نیاز شناخت بیشتر از رفتار مصالح مورد استفاده در این سیستم احساس می شود همچنین با عنایت به این مطلب که شاتکریت مورد استفاده در این سیستم متشکل از . پس از عمر * ۷۵۰ * چوبی به ابعاد ۸۰کافی بتن با استفاده از روش مغزه گیری نمونه های مناسب تهیه می شوند. سپس مغزه هاتحت آزمایشات استحکام وتعیین مدول ارتجاعی استاتیکی و دینامیکی قرار گرفته و نتایج بصورت جداول ارائه شده اند .در این مطالعه پس از تحلیل نتایج بدست آمده با موارد مشابه CEB و ACI در آئین نامه های آبا و به ارزیابی روابط تجربی موجود پرداخته شده و ضرایب تصحیح در معادلات مقاومت فشاری و مدول ارتجاعی استاتیکی و دینامیکی پیشنهاد می شود