سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرابوطالب کاظمی – کارشناس ارشد بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده بهداشت
بتول محب راد – کار شناس بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دانشکده بهداشت
ملیحه سرحدی – دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت مشهد
الهام پورمیرزایی – دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت مشهد

چکیده:

کود دامی از فضولات مایع و جامد چهارپایان اهلی و کاه و کلشی که برای تهیه بستر دام و نشخوار کنندگان به کار رفته، تشکیل شده است. از این رو دارای مواد مغذی و مفید کافی برای بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک است. کود گاویکی از کودهای دامی است که مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این طرح تعیین آزمایشگاهی کیفیت کودکمپوس ت تولیدی ازفضولات دامی از نظر میزان اسیدیته ،درصدرطوبت ، درصد خاکست ر ، میزان فسفر ، پتاسیم و ازت د رروستای چهچهه شهرمشهد درسال ۱۳۸۸ بود . ابتدا فضولات دامی (پهن گا و )را دریک مخزن شیشه ای به طول ۱متر به عرض ۵۰ سانتیمتر و ارتفاع ۴۰ سانتیمتر با زمان ماند حدودیک ماه بطور هوازی قرار داده شد بعد از زمان ماند از کمپوست رسیده ۱۰ نمونه از کود حاصل در زمانهای ۱ تا ۱۰ روز تهیه و به آزمایشگاه زباله انتقال داده و آزمایش ات مربوطه راروی آ ن ها انجام گرفت . در نتایج آزمایشهای بدست آمده PH کمپوست ۸٫۴۲ بدست آمده است که در این رنج ایده ال قرار دارددرصد رطوبت نمونه ها ۴۵,۱ درصد بدست آمده که این عدددر رنج مطلوب می باشد .مواد فرار در آزمایش خاکستر ۵۰-۲۵ درصد رنج مناسبی می باشد. . ۱۳/۱C/N بدست آمده است .که نسبتا "مطلوب است .متوسط پتاسیم نمونه ها ۳,۱۶۲۴ ، متوسط فسفرکل نمونه ها ۱/۱۹ % و متوسط فسفر آلی ۰/۸% و متوسط فسفر معدنی ۰/۳ درصد بدست امده است درصد متوسط نیتروژن نمونه ها ۲/۴ می باشد.