سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علی طباطبائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
امین آناقلی – عضو هئیت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

به منظور بررسی ارقام سورگوم علوفه ای به تنش شوری در مرحله جوانه زنی این آزمایش در شرایط کنترل شده انجام گردید . تیمار های آزمایش عبارت بودند از رقم در هفت سطح KFS3 ،KFS2 ،KFS1 و MFS2 ،MFS1 ،KFS4 و LFS56 و تیمار شوری شامل سطوح صفر ، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ دسی زیمنس بر متر بودند . این آزمایش به صورت فا کتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ، طول ریشه چه و ساقه چه با افزایش شوری از صفر به ۳۰ds/m کاهش پیدا کرد ولی مدت زمان لازم برای ۵۰ درصد جوانه زنی (T50) با افزایش شوری افزایش یافت . بین درصد جوانه زنی و شوری نیز رابطه زیرمحاسبه گردید: [۸/۳۷-EC× ا۱/۶۴]-۱۰۰= درصد جوانه زنی نسبی، که در آن ۸/۳۷ آستانه کاهش جوانه زنی بر حسب ds/m و ۱/۶۴ شیب خط کاهش جوانه زنی بر حسب درصد می باشد. بین ارقام نیز در کلیه صفات مورد مطالعه تفاوت معنی دار وجود داشت . بالاترین درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و کمترین میزان T50 مربوط به رقم KFS2 بود.