سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامحسن رنجبر – اعضای هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
امین آناقلی – اعضای هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
ولی سلطانی – کارشناس مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

از آنجا که تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و سبز شدن یک ویژگی بسیار مهم می باشد، استفاده از آزمایش جوانه زنی گیاه تحت شرایط شور جهت مقایسه ارقام یک گیاه زراعی مهم به نظر می رسد . به منظور ارزیابی لاین ها و ارقام گندم نان ارسالی از CIMMYT در مرحله جوانه زنی تحت شرایط شور این تحقیق به صورت فا کتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت . شوریهای آب آبیاری ۰/۵، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دسی زیمنس برمتر بود . برای انجام آزمایش تمام بذرهای مورد استفاده با هیپو کلریت سدیم ۵% (Wt/Vol) ضد عفونی شدند . آزمایش جوانه زنی در یک محیط رشد کنترل شده (ژرمیناتور ) و در تاریکی، با درجه حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد انجام گرفت . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تنوع وسیعی بین لاین ها و ارقام گندم از نظر میزانجوانه زنی وجود داشت . میزان جوانه زنی در شوری ٣٠ دسی زیمنس بین ٩٥ تا ١٠ درصد برای لاین ها و ارقام متفاوت بود . آستانه تحمل به شوری برای جوانه زنی لاین ها ی گندم بطور متوسط ۱۸/۲۹ دسی زیمنس بر متر بود و به ازای افزایش هر واحد شوری بیش از آستانه، جوانه زنی به میزان ۴/۶۶% کاهش یافت . بطوری که در هدایت ا لکتریکی ۲۹/۱۷ دسی زیم نس بر متر میزان جوانه زنی ٥٠ درصد کاهش یافت . در پایان آزمایش نیز لاین ها و ارقام به سه گروه متحمل ، نیمه متحمل و حساس از نظر جوانه زنی در شرایط شور گروه بندی شدند.