سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم ایزدی دربندی –
محمد حسن راشد محصل –
مهدی نصیری محلاتی –

چکیده:

به منظور تعیین آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز تاج خروس و سوروف در تداخل با لوبیا آزمایشی به صورت بلوکهای کامل تصادفی در سال زراعی ۱۳۸۰ در ایستگاه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تراکمهای مختلف ۴ ، ۸ و ۱۲ بوته در متر مربع تاج خروس و ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ بوته در متر مربع سوروف بودند که در تراکم ثابت ۲۰ بوته در متر مربع لوبیا به صورت افزایشی اجراء شد.جهت تعیین شاخصهای رقابتی علفهای هرز مذکور از مدل رگرسیونی استفاده شد. نتایج حاصل از داده های آزمایشی و مدل رگرسیونی دلالت بر بالاتر بودن توان رقابتی تاج خروس داشتند و بر اساس نتایج حاصل آستانه خسارت اقتصادی تاج خروس و سوروف در لوبیا به ترتیب ۰/۰۴و ۰/۲۲ بدست آمد که با اعمال ۹۰ درصد در کارایی کنترل این مقدار در هر دو گونه صفر شد.