سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل مقصودی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات فناوری و ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشترشاهی
غلامحسین دانشی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عباس اکبرزاده – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در طراحی فر ایند فورجینـگ قالـب بـسته، ابعـاد زائـده را ازدیـدگاه هـای مختلفـی نظیـر نیـروی فـورج، اقتـصاد و عمرقالبها، می توان مورد بررسی قرار داد . با کـاهش ابعـاد زائـده، مقـدار دور ریـز مـواد کـاهش یافتـه و درصـد پرشدن قالب افزایش می یابد . اما از طرف دیگر این امر باعث افزایش مقدار نیر وی فورج لازم خواهد شد . افزایشیروی فورج باعث ایجاد محدودیت در استفاده از پرس های موجود و همچنین باعث کاهش عمر قالب ها خواهـد شد . بنابراین، ضروری است که ابعاد زائده بهینه ای طراحی شود تا تعادل بین سه عامل مذکور برقرار گـردد . بـرای بررسی اثر این پارامترها بر نیروی فورج، درصد پرشدن قالب و راندمان حجمی یک سری آزمایشهای شیبهسازی فیزیکی بر روی بیلت های از جنس پلاستیسین، در قالب های پلکسی گلاس، در تأ ییـد یـک برنامـه المـان محـدود، انجام شد . نتایج حاصل از تحلیل المان محدود و آزمایش ها نشان می دهد که نسبت بهینه ارتفاع ب ه قطر بیلت اولیـه بیشترین درصد پر شدن قالب وهمچنین ابعاد بهینه زائدهبیشترین راندمان حجمی را دارا میباشند