سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزین نصیری صالح – مربی گروه سازه های هیدرولیکی
غلامعلی منتظر – استادیار بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شبکه عصبی مصنوعی راهکار جدیدی در حل مسائل مهندسی است؛ این شیوه مبتنی بر اصول یادگیری شبکه های عصبی زیستی و حفظ اطلاعات در حافظ ة شبکه و سپس استفاده از آن در موردهای مشابه است . در این مقاله با طراحی شبکه ای پس انتشار خطا برای تعیین ابعاد حفر ة آبشستگی پایین دست سرریزهای ریزشی آزاد، نگاشتی میان داده های ورودی شا مل: دبی بر واحد عرض(q) ، ارتفاع ریزش جت(H) ، عمق پایاب(Yt ) ، قطر متوسط مصالح(d5 )و ضریب انحراف هندسی (Qg ) و ابعاد حفر ة آبشستگی شامل : حداکثر عمق آبشستگی از سرریز مصالح(Lc) ،فاصة انتهای حفر ة آبشستگی سرریز(Ls) حداکثر عرض حفر ة(Ws ) و ارتفاع تپة حاصل از مواد شسته شده در پایین دست( Hc )برقرار می شود و آنگاه با، آموزش شبکة مورد طراحی و تحقق یادگیری، عملکرد و مزایای آن در مقابل داده های دیگر بررسی و تبدیل میشود.