سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاظم زارعی مظفری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، شرکت توسعه منابع آب و نیرو، تهران، ایران
رادین اسپندار – دکتری مهندسی عمران، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:

یکی از مراحل مهم در شبیه‌سازی جریان آبهای زیرزمینی به روش تفاضل محدود گسسته‌سازی منطقه مورد مطالعه به تعدادی محیط کوچکتر که اصطلاحاً سلول نامیده می‌شود می‌باشد. با انتخاب مناسب ابعاد سلولهای شبکه مدل زمان محاسبات کاهش یافته و نتایج حل عددی به نتایج تحلیلی نزدیک می‌شوند. با توجه به اینکه رابطه مشخصی برای تعیین ابعاد شبکه مدلسازی یافت نشد، در این تحقیق سعی گردید تا با انجام تحلیلهای گوناگون، معادله‌ای برای تعیین ابعاد اولیه سلولهای شبکه مدل بدست آید. در این تحقیق با انجام تحلیلهای مختلفی که به کمک نرم‌افزار MODFLOW صورت گرفت معادله‌ای برای تعیین ابعاد مناسب سلولهای شبکه مدلسازی به روش تفاضل محدود بدست آمد. با توجه به این واقعیت که بیشتر آبخوانها از نوع آزاد بوده، تحلیلها برای آبخوان آزاد، هموژن و ایزوتروپ انجام شده است. ابتدا پارامترهای موثر ابعاد سلول شناسایی شده و سپس با تغییر این پارامترها در هر مرحله نتایج حل عددی و تحلیلی با هم مقایسه شده‌اند. تحلیل‌های اولیه نشان دادند که رابطه میان پارامترهای موثر بر ابعاد سلول ساده نبوده و بنابراین در بدست آوردن معادله تعیین ابعاد سلول از روابط ریاضی استفاده گردید و سرانجام بدین طریق معادله مورد نظر تعیین شد.