سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد عاصم پور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف
پرویز علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فرآیند اکستروژن به عنوان یکی از مهمترین پروسه های شکل دهی در تولید انواع مختلف پروفیلها کاربرد روزافزون پیدا کـرده است . طراحی طول بیرینگ به عنوان مهمت رین پارامتر در طراحی قالبهای پیچیده اکستروژن مطرح میباشـد . بیرینـگ در واقـع وظیفه اش یکنواخت کردن توزیع سرعت خروجی مواد ( پروفیل سالم ) از دهانه قالب میباشد . بـرای تحلیـل اتوماتیـک مقطـع و تعیین بیرینگ توسط بسته نرم افزاری ، به اطلاعات موض عی در هر نقطه از کانتور دوبعدی پروفیل قالب , نیاز میباشد کـه بـرای تحصیل این مهم از روش تبدیل محور میانه (Medial Axis Transform) در الگوریتم بـسته نـرم افـزار مـورد نظـر ، بهـره گرفته شده است . در قالبهای حاوی زبانه ، فشار اکستروژن میتواند باعث ان حراف زبانه از حالت طبیعی خود شود . در نتیجه ایـن
انحراف بیرینگ های اختصاص یافته اولیه، کارآئی خود را از دست داده و نیازمند اصلاح میباشند . بـرای تخمـین میـزان حـداکثر انحراف زبانه در قالبهای زبانه دار ) -U شکل ) از یک مدل شبکه عصبی Backpropagation دو لایه با نه عـدد گـره در لایـه مخفی بهره برده شد . داده های مورد نیاز برا ی آموزش و تست شبکه با روش عددی بدست آورده شدند . در نهایت مـدل شـبکه
عصبی آموزش یافته برای دو عدد پروفیل -U شکل اجرا شد و بیرینگهای اصلاح شده با مقادیر تجربی ( عددی ) مقایسه شـدند . . همچنین به منظور بررسی کارآمد بودن روش اختصاص طول بیرینگ یک آزمایش تجربی روی پروفیل -T شکل با اسـتفاده از روش ارزان شبیه سازی فیزیکی (Physical Modeling) انجام گرفت و از نظر کیفی نتایج رضایت بخشی بدست آمد .