سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود دانشور کاخکی – دانشیار گ روه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر سروری – عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاو رزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمهریار صدرالاشرافی – استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
حکیمه هاتف – کارشناس ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

تغییر رفاه اقتصادی یکی از پارامترهایی است که در هنگام لحاظ کردن سیاستهای اقتصادی مورد نظر سیاستمداران می باشد . تغییرات قیمت یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی جامعه می باشد . تغییر قیمت هر محصول از طرفی موجب تغییر میزان تولید و رفاه تولیدکنندگان و از طرف دیگر موجب تغییر میزان مصرف و رفاه مصرف کنندگان می شود . شیر به دلیل اهمیت آن در تغذیه و امنیت غذایی جامعه و همچنین اهمیت ایجاد اشتغال و د رآمد برای تولیدکنندگان آن، محصولی است که همواره مورد حمایت دولت بوده و می باشد . در مطالعه حاضر برای تعیین میزان تغییرات رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای دوره ۱۳۳۸-۸۲ پس از تخمین توابع عرضه و تقاضای شیر، میزا ن تغییرات رفاه در اثر تغییرات ۵ ، ۱۰ و ۲۰ درصدی قیمت شیر مورد ارزیابی قرار گرفت . همچنین سپس این تغییرات رفاه به کمک چند روش پیش بینی برای دوره ۱۳۸۳-۹۰ مورد پیش بینی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که در اثر افزایش قیمت شیر رفاه تولیدکنندگان افزایش و رفاه مصرف کنندگان کاهش می یابد . نکته لازم به ذکر این است که در اثر این تغییرات همواره تغییرات ( افزایش ) رفاه تولیدکنندگان بیش از تغییرات ( کاهش ) رفاه مصرف کنندگان می باشد . همچنین بر اساس میزان خطای برآوردی روشهای ARIMA(1,0,1) ، Brown و روش Holt روشهای مناسبتری می باشند