سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سارا کرامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
همت اله پیردشتی – استادیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
محمد علی اسماعیلی – استادیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
ارسطو عباسیان – مربی مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور تعیین تأثیر زمان وجین بر ارتفاع و برخی صفات زراعی سویا، آزمایشی در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار و ۱۴ تیمار انجام شد.تداخل در مراحل R5 ،R3 ،R1 ،V6 ،V4 ،V2 و H و عدم تداخل (تیمار های شاهد بدون وجین) در مراحل R5 ،R3 ،R1 ،V6 ،V4 ،V2 و H انجام شد. نتایج نشان داد ارتفاع بوته های سویا تحت تأثیر رقابت با علف ها ی هرز قرار گرفت، به طوری که ارتفاع بوته های سویا در تیمارهای تداخل همواره از ارتفاع بوته در تیمارهای کنترل بیشتر بود و حداکثر آن در تیمار تداخل تمام فصل مشاهده شد. همچنین تعداد شاخه فرعی و فاصله اولین غلاف از سطح زمین به شدت تحت تأثیر رقابت علف های هرز قرار گرفتند اما از نظر طول غلاف سویا تفاوت معنی داری در بین تیمارهای تداخل و کنترل به دست نیامد.