سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن پهلوانزاده – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی شیمی
فرهاد قائم مقامی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق اثر پارامترهای عملیاتی بر میزان انرژی مصـرفی در مرحله خشک شدن با نرخ تبخیر نزولی، تعیین شده اسـت . برای انجام آزمایشها یک خشک کـن بسترسـیال آزمایشـگاهی طراحی و سـاخته شـد و آزمایشـهای لازم بوسـیله آن انجـام گرفت . بررسی اثر پارامت رهای عملیاتی بر میزان انرژی مصرفی خشککن نشان می دهد که در مرحله خشـک شـدن بـا نـرخ تبخیر نزولی، افزایش ۱ m/sec سرعت هوای ورودی موجـب کاهش ۴% تا ۲۰% و افزایش ۵ O C دمای هوای ورودی باعث کاهش ۱۰% تا ۳۰% انرژی مصرفی میشود . در نهایـت، میـزان کاهش انرژی مصرفی در ا ثر افزایش سـرعت و دمـای ورودی به خشککن، بصورت تابعی از رطوبت ماده ارائه شده است