سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
شیرین ورکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
منوچهر نمیرانیان – عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مقداد جورغلامی – عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:
بخش گرازین جنگل خیرود با مساحت ۹۳۴/۲۴ هکتار و تعداد ۲۴ پارسل قابل بهره برداری و ۳ پارسل حمایتی تا به امروز به مدت چهارسال متوالی مورد بهره برداری قرار گرفته است. با تعیین حجم برآوردی درختان نشانه گذاری شده با استفاده از تاریف و انجام عملیات تجدید حجم صد درصد درختان پس از قطع می توان اختلاف بین این دو حجم را محاسبه کرد. بدین منظور تعداد ۱۲۳۱ اصله درخت از گونه های راش، ممرز، توسکا و … در طول سه سال مورد بهره برداری و تجدید حجم قرار گرفته است. اختلاف بین این دو پارامتر با رسم پراکنش نقاط اختلاف حجم نشانه گذاری در ارتباط با حجم تجدید حجم و استفاده از آزمون مقایسه جفتی، محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دو حجم نشانه گذاری و تجدید حجم در سال ۱۳۹۱ اختلاف معنی داری مشاهده می شود که دلیل آن را به رعایت نکردن اصول استربندی بخصصو در مناطق شیبدار و حضور درختان کهنسال و توخالی که پس از قطع متلاشی می شوند، نسبت داد.