سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهریار سمنانی – عضو مرکز تحقیقات گوارش وکبد گلستان
غلامرضا روشندل – عضو مرکز تحقیقات گوارش وکبد گلستان
ازاده سادات زنده باد – عضو مرکز تحقیقات گوارش وکبد گلستان
نفیسه عبدالهی – عضو مرکز تحقیقات گوارش وکبد گلستان

چکیده:

سرطان مری ششمین علت منجر به مرگ ناشی از سرطان است . استان گلستانیکی از پرخطر ترین مناطق بروز سرطان مری در سطح جهان می باشد .یکی از عوامل مرتبط با بروز سرطان مری ، عوامل محیطی ازقبیل خاک منطقه می باشد . عناصر موجود در خاک ممکن است از طریق مواد غذایی به بدن راهیافته و اثرات سرطانزایا محافظتی خود را اعمال نمایند. هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط بین عناصرموجود در خاک با بروز سرطان مری در استان گلستان بود. در این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع اکولوژیک، خاک مناطق مختلف استان ( مناطق دارای خطر پایین، متوسط و بالا از نظر بروز سرطان مری ) جمع آوری شدند و غلظت برخی عناصر از قبیل آهن، منگنز، روی، مس،سلنیوم (با روش Atomic Absorption با محلول DTPA به همراه EC هدایت الکتریکییا شوری) (با روش الکترود ) وPH با روش پتانسیومتری ) و منیزیم (با روش کمپلکسومتری) در نمونه های خاک این مناطق ارزیابی شد.پس از ورود اطلاعات به رایانه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری Kruskal – wallis One –way Anova انجام شد. نتایج بدست آمده احتمال ارتباط بروز سرطان مری در استان گلستان با برخی از خصوصیات خاک منطقه را مطرح می نماید . البته مطالعه حاضر از نوع اکولوژیک بوده و نتایج آن نمی تواند وجود رابطه علیتی بین متغیرهای مورد نظر را م طرح کند . بنابراین برای اثبات فرضیات فوق پیشنهاد می شود مطالعات آینده در سطوح فردی طراحی و اجرا گردد.