سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباسعلی دهقانی فیروز آبادی –
محمود عزیزی –
محمدحسین دهقانی –
عباسعلی دهقانی تفتی –

چکیده:

آلودگیهای انگلی روده یکی از عفونتهای شایع و از مشکلات مهم بهداشتی و از موانع پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه است. از عمده ترین راههای انتقال انگلهای روده ای تماس مستقیم منبع عفونت با افراد حساس و سالم می باشد که در این راستا دست اندرکاران تهیه و توزیع مواد غذایی نقش موثری را ایفا می نمایند به نحوی که در اکثر مطالعات اپیدمیولوژیک پرسنل اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله رستورانها، ساندویچ فروشی ها و … از عمده ترین منابع انتقال عفونت محسوب می شوند. بدیهی است رعایت فاکتورهای بهداشت محیط در مغازه ها می تواند تاثیر بسزایی در کاهش انتقال عفونت داشته باشد. در مطالعه ای که به منظور بررسی فراوانی آلودگیهای انگلی روده ای در بین ساندویچ و پیتزافروشان شهر یزد انجام شد. ضمن تعیین فراوانی آلودگیهای انگلی روده ارتباط بین فاکتورهای بهداشت محیط و عفونت های انگلی نیز بررسی شد. مهمترین نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر است:۱- در این مطالعه از افراد شاغل در ۷۶ باب مغازه نمونه گیری مدفوع بعمل آمد و پس از انجام ۳ بار آزمایش به روشهای مستقیم- فرمل اتر و شناور سازی افراد شاغل در ۴۹ باب مغازه (۶۴%) از نظر آلودگی انگلی مثبت بودند. ۲- از ۱۹۷ نفر شاغل در این مغازه ها ۷۶ نفر (۳۸/۵%) غیر آلوده ۷۹ نفر(۴۰%) به یک انگل و ۴۲ نفر (۲۱%) به بیش از یک انگل آلوده بوده اند. ۳- میان انگلهای بیماریزا در شاغلین و از تک یاخته ها، ژیاردیا لامبلیا ۲۴ نفر (۱۲/۲%) و پریاخته هیمنولپیس نانا ۷ نفر(۳۸%) رتبه اول را داشتند.۴- در این تحقیق مهمترین فاکتورهایی بهداشتی مانند داشتن کارت بهداشتی، ملبس بودن به روپوش، کلاه، دستکش و غیره، بهداشتی بودن سیستم فاضلاب مغازه، بهداشتی بودن محل پخت، سیستم آب گرم برای شستشو، بهداشتی بودن میز کار، میز غذا و … بهداشتی بودن ظروف توزیع غذا، درجه حرارت مناسب مغازه، با توجه به فصل مورد بررسی قرار گرفت. که از میان فاکتورهای بررسی شده ارتباط آماری بین فاکتورهای بهداشتی بودن محل پخت، داشتن آب گرم برای شستشو و سابقه کار با عفونت انگلی معنی دار بود.