سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نگار چورجعفری –
سیدمحمد شریعت –
نعمت الله جعفرزاده –
عبدالرحمن راسخ –

چکیده:

به منظور ایجاد ارتباط میان فلز کادمیم با پارامترهای فیزیکوشیمیایی در رودخانه کارون، ۱۱ ایستگاه در طول رودخانه کارون در استان خ وزستان انتخاب شد. با استفاده از اطلاعات سالهای گذشته در ایستگاههای منتخب، مدلهای رگرسیونی به کمک پارامترهای FO, %Sal, EC, TDS, PH و ک دورت برازش شدند. جهت تعیین دقت و صحت مدلها در طی یکسال بصورت ماهانه در ایستگاهها منتخب، نمونه گیری انجام شده و مقادیر پارامترهای مورد نظ اندازه گیری شوند. با استفاده از آنها مقدار غلظت فلز کادمیم به کمک مدلهای حاصل پیش بینی شد. مقادیر برآورد شده با مقادیر تجربی مقایسه گردید و در نهایت بهترین مدلها، انتخاب شدند.