سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا صفاریان – کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عطاا… خادم الرسول – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران
هادی عامری خواه – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران
نرگس مشایخی کرهرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

این مطالعه با توجه به اهمیت حیاتی رودخانه کارون در تامین آب شرب ، صنعت و کشاورزی استان خوزستان و بویژه شهر اهواز و همچنین تخلیه آلاینده های نقطه ای و غیر نقطه ای متعدد به آن ، خصوصًا در مقطع شهر اهواز و با هدف تعیین معادلاتی جهت پیش بینی قدرت خود پالایی رودخانه کارون به لحاظ عوامل ،COD ،DO ،BOD5 یونهای سدیم و کلراید و نیز فسفات و نیترات در فاصله ۴۵ کیلومتری انجام پذیرفت. در این تحقیق ۳ ایستگاه مطالعاتی انتخاب و به صورت ماهیانه و به مدت یکسال توسط بخش پایش کیفی آب سازمان آب و برق اهواز نمونه برداری صورت گرفت. نتایج حاصله به کمک نرم افزارهای SPSS و Excel نتایج حاصله به کمک نرم افزارهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتًا از میان معادلات مختلف بدست آمده بهترین معادله جهت پیش بینی توان خود پالایی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دهنده آلودگی آب رودخانه در انتهای بازه و به علت اثر تجمعی مواد آلاینده نقطه ای وارده بویژه فاضلابهای صنایع و شهری و کاهش توان خود پالایی رودخانه به دلیل ورود بیش از اندازه فاضلابهای شهری و صنعتی و … می باشد، که می توان با تصفیه قبل از ورود فاضلابها به رودخانه و نیز مشخص نمودن متولی خاصی جهت کنترل وضعیت کیفی آب رودخانه این آلودگی ها را کاهش داد.