سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد عطائی – دانشجوی دوره دکترای معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مع

چکیده:

روشهای کامپیوتری تعیین محدوده نهایی معادن روباز بر اساس بلوک بندی ذخایر معدنی پایه گذاری شده اند. هدف از بلوک بندی ذخایرمعدنی تقسیم ذخایر به بلوکهای منظم می باشد. برای این منظور با توجه به ماده معدنی و باطله های مرتبط با آن، یک بلوک بزرگ ایجاد و در مرحله بعد این بلوک بزرگ به بلوکهای کوچکتر تقسیم میگردد. طراحان معدن بایستی تمام بلوکهائی را که بیشتر سود و یا بیشترین ارزش خالص فعلیرا بدست می آورند، پیدا کنند. لذا ارزش اقتصادی بلوکهابایستی تعیین گردد. در کانسارهای تک فلزی این عمل به راحتی انجام میشود اما در کانسارهای چند فلزی بایستی ارزش کنسانتره های بدست امده از استخراج هر بلوک را محاسبه و با منظورنمودن هزینه های معدنکاری و فراوری مربوط به هر بلوک، ارزش اقتصادی هر بلوک را تعیین نمود. ارزش کنسانتره نیز ب راساس میزان فلزات اصلی و فرعی موجود در کنسانتره تعیین می شود. در این مقاله با توجه به عیار عناصر اصلی و فرعی موجود در هر بلوک و سایر پارامترهای متالوژیکی و اقتصادی رابطه ای برای تعیین ارزش اقتصادی بلوکها درکانسارهای چند فلزی ارائه شده است.