سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم قاسمی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
سید محمد مهدی طباطبائی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی همدان
علی اصغر ساکی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی همدان
حسن فضائلی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

در این تحقیق، ابتدا ارزش غذایی تفاله خشک لیمو ترش همراه با ساقه یونجه (به نسبت مساوی ) با استفاده از ۴ رأس بز نر اخته شده تعیین گردید . سپس در قالب طرح مربع لاتین (۴×۴) ، چهار جیرهکه بترتیب حاوی صفر (شاهد)، ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ درصد تفاله خشک لیمو ترش بود در اختیار بزها قرار گرفتند و از مایع شکمبه آنها در ساعات مختلف نمونه برداری شد و میزان pH و ازت آمونیاکی نمونه ها اندازه گیری شد . در ادامه نیز در قالب طرح بلوک کامل تصادفی جیره ها ی فوق به مدت ۹۰ روز به تغذیه ۳۶ رأس بزغاله نر در حال رشد رسیدند و میزان افزایش وزن روزانه، متوسط غذای مصرفی و ضریب تبدیل غذایی آنها اندازه گیری شد . نتایج نشان دادند که تفاله خشک لیمو ترش از لحاظ عصاره عاری از ازت (۶۱/۳درصد) غنی بوده ولی از لحاظ فسفر (۰/۱۷ درصد) فقیراست . قابلیت هضم چربی خام (۸۸/۲۱ درصد) و عصاره عاری از ازت (۸۸/۰۱ درصد) بالا بوده و میزان انرژی قابل هضم آن ۳/۱۷ مگا کالری در هر کیلو گرم ماده خشک بدست آمد . متوسط افزایش وزن روزانه ، ماده خشک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی بین گروهها تفاوت معنی داری نشان ندادند (۰/۰۵<P) . با افزایش میزان تفاله در ترکیب جیره، میزان pH مایع شکمبه کاهش، و ازت آمونیاکی افزایش یافت اما این تغییرات معنی دار نبود (۰/۰۵<P) . لذا با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان اظهار نمود که استفاده از ۳۰ درصد ماده خشک تفاله لیمو ترش در ترکیب جیره بز هیچگونه اثرات سوئی بر روی محیط شکمبه، رشد و غذای مصرفی ندارد.