سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروین نصیری – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

هدف از این پژوهش تعیین ارزش وزنی تعدادی از معیارهای تصمیم گیری جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی طراحی و نصب موانع زیست محیطی ضد صدا در بزرگراه های تهران در چارچوب مدل تحلیل سلسله مراتبی بوده است. در نخستین مرحله چهار معیار تصمیم گیری عبارت از جنبه فیزیولوژیکی-روانی تراز صدای پیش بینی شده، جنبه هزینه های اجرایی طراحی و نصب موانع زیست محیطی ضد صدا، جنبه زیبا شناختی- روانی و جنبه درجه احتمال دسترسی به تراز صدای پیش بینی شده کاهش یافته توسط موانع زیست محیطی ضد صدا. در مرحله دوم به منظور آزمون روانی وصحت معیارهای اتحاد شده، ۱۷ ارشناس خبره در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی بر اساس طیف لیکرت مورد نظر سنجی قرار گرفتند. پس از کسب اجماع نظر کارشناسان خبره مبنی بر مساعد بودنم معیارهای تصمیم گیری اتحاد شده، ارزش گذاری معیارهای مودر نظر بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی توسط همان کارشناسان صورت پذیرفت. بر اساس نتایج حاصله از نظر سنجی، معیار احتمالی دسترسی به تراز صدای پیش بینی شده بیشترین وزن (۳۹۵/۰) را به خود اختصاص داده و مابقی معیارها به ترتیب معیار جنبه فیزیولوژیکی – روانی تراز صدای پیش بینی شده (۵۷/۰) ، هزینه های اجرائی طراحی و نصب موانع زیست محیطی ضد صدا (۱۳۹/۰) و جنبه زیبایی شناختی – روانی (۱۰۹/۰) در رده های بعدی قرار می گیرند.