سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصور غیاث الدین – بخش مهندسی محیط زیست شرکت متن – ایران
کامیار یغمائیان – دانشگاه علوم پزشکی سمنان
خاطره فیض بخش واقف – بخش مهندسی محیط زیست شرکت متن – ایران

چکیده:

توسعه صنعتی از طریق مصرف منابع طبیعی، منجر به تولید محصول و برخی از آلاینده های زیست محیطی می شود . در صورتیکه کنترل آلاینده ها صورت نگیرد، حیات انسان و سایر موجودات با مخاطره مواجه می شوند . انتشار آلاینده ها مانند NOx, SO2, CO و … از طریق دودکش نیروگاهها، تخلیه پسابهای محتوی سولفات، کلرور، جامدات محلول و … تولید سروصدا و انتشار وانادیم در خاک، لزوم کنترل آلاینده های خروجی از نیروگاهها را روشن می نماید . در این تحقیق کاربردی ضمن جمع آوری اطلاعات عمومی و پایه از ۱۲ نیروگاه شرکتهای برق منطقه ای تهران، اصفهان، گیلان و آذربایجان شرقی، اندازه گیری آلاینده های متداول آب، هوا، خاک و سروصدا انجام شده است . در تهیه نمونه ها و انجام آزمایشات از روشهای استاندارد مراجع معتبر نظیر استاندارد متد ۱۹۹۸ و … استفاده گردیده است . یافته ها نشان می دهد که کلیه نیروگاههای سیکل ترکیبی یا بخاری مجهز به سیستم تصفیه آب و فاضلاب می باشند و پساب خود را در منابع آب
پذیرنده یا زمینهای اطراف تخلیه می نمایند . میزانSO2 در تمام NOx تنها در یک نیروگاه بالا است ونیروگاهها در حد ائین تر از استاندارد هوای آزاد می باشد . میزان TDS پساب در برخییروگاهها بالا است و میران سولفات پسابها نیز در برخی از نیروگاهها بیش از ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر و میزان کلرور در یکی از آنها به حدود ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر می رسد . بررسی وانادیم خاک تا اعماق ۳۰ سانتی متری و در فواصل مختلف از تأسیسات درحد ۰/۰۲ تا ۹/۵۲ میلی گرم در کیلوگرم بوده است که از محدوده استاندارد درخاکهای کشاورزی تجاوز نمی کند . وضعیت سروصدا در محل درب نیروگاه از حدود استاندارد در مناطق صنعتی تجاوز نمی کند و تنها افزایش سروصدا از حد استاندارد در داخل تأسیسات تولید وجود دارد که لزوم توجه به حفاظتهای فردی راروشن می سازد . در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های حاصل و مقایسه آن با داده های پژوهش سال ۱۳۷۶ و استانداردهای ملی انجام شده و نسبت به تدوین استاندارد حریم زیست محیطی براییروگاههای موجود در دو قسمت بافت مسکونی و صنعتی بطور مجزا اقدام شده است ودر مورد نیروگاههایجدیدالاحداث نیز، رعایت ضوابط مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی طبق قوانین ملی موجود تأکید گردیده و اقدامات مربوط به کاهش اثرات منفی نیروگاههای حرارتی ارائه شده است .