سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامحسین مقصودی – سازمان مدیریت تولیدوانتقال نیروی برق ایران ( توانیر )

چکیده:

پس ازواگذاری فعالیت های توسعه ، بهینه سازی وتعمیرات خطوط و پستهای فشار متوسط وفشارضعیف(هوایی وزمینی ) وخدمات عمومی شرکت های توزیع نیروی برق به بخش تعاونی یا بخش خصوصی، مطالعات متعددی جهت طراحی سازمان مناسب وکارا انجام پذیرفت والگوهایی نیز به شرکت های مذکور جهت س ازماندهی پیشنهاد گردید ولی بلحاظ محورقراردادن عامل مشترکین ، طرح مذکورازکارایی لازم برخوردارنبوده وبالطبع مورداستفاده قرارنگرفته است . ازمطالعات انجام شده ، روش جدیدی برای سازماندهی فعالیت های مخنلف شرکت های توزیع نیروی برق ج هت تعیین استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز ، آزمودیم . نتیجه کار ، راهیافتی است که تحت عنوان الگوهای سازمانی پنجگانه واحدهای برق شهرستان پیشنهاد شده است .
برخلاف گذشته دراین الگوها ، به عامل تعداد مشترکین بعنوان تنها عامل اصلی و محوری نگاه نشده است بلکه بااستفاده از مطالعات آماری وروشهای علمی ، عوامل موثردیگری نیز در سازماندهیشرکت های فوق الذکر شناسایی و سپس میزان تاثیر هر یک از عوامل دربخش های مختلف مورد بررسی قرارگرفته و در نوار اطمینان ۹۵ تا ۹۹ درصد ، میزان تاثیرعوامل موثردر بخشهای مختلف واحدهای برق شهرستان به دست آمده است .