سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
محمدهادی اصلی نژاد – شرکت توزیع نیروی برق استان قم

چکیده:
دو استراتژی کنترلی مهم بخش واسطه DG بررسی شده در مقاله حاضر در دو مد بهره برداری متصل به شبکه و جزیره ای سیستم، استراتژی کنترلی جریان ثابت و استراتژی کنترلی ولتاژ- فرکانس (V-f) ثابت می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده در مقاله حاضر، استراتژی جریان ثابت در حالت بهره برداری متصل به شبکه مناسب است؛ چرا که در این حالت ولتاژ و فرکانس DG و شبکه یکسان است. استراتژی دوم برای حالت جزیره ای مناسب می باشد و باید در این حالت ولتاژ و فرکانس کنترل و تنظیم شود. برای اثبات موضوع فوق الذکر، با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC، سناریوسازی های مختلفی با شبیه سازی در حوزه زمان انجام شده است. سناریوهای معرفی شده در این مقاله، استراتژی های کنترلی مختلفی را برای حالت های تشخیص و عدم تشخیص جزیره ای شدن شبکه بررسی و تحلیل کرده است.