سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریدون امینی – دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
فرید دانش – دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت
مجاهد ضیایی – کارشناس ارشد دانشگکاه علم و صنعت

چکیده:

امروزه یکی از بهترین روشها برای اجرای سریع، آسان و کار آمد دالهای بزرگ با دهانه های بلند، همچنین اجرای پلهای بلند با طول دهانه های طولانی، استفاده ازروش پیش تنیدگی بلاخص سیستم پس کشیدگی است.در سالهای اخیر سیستم پس کشیدگی بسیار رواج یافته بطوریکه تقریباًبه عنوان بهترین روش در ساخت پلهای بلند مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مهمترین مسائلمحاسباتی پس کشیدگی، محاسبه افت تنشهای پس کشیدگی در دراز مدت نظیر خزش بتن، آزاد شدگی کابل انقباض بتن و افتهای کوتاه مدت بلافاصله پس از انتقال ، نظیر اصطکاک کابل، جا رفتن گوه و جمع شدگی الاستیک بتن می باشد. محاسبه افت اصطکاکی کابل بر اساس پارامترهایوK انجام می پذیرد که به ترتیب، ضرایب افت اصطککاکی کابل در قوس و طول می باشند در اکثر نرم افزارها قوس کابل در پلان، عمود بر قوس کابل در مقطع طولی، در نظر گرفته نمی شود.در این مقاله سعی شده با توجه به ملاحظات محاسباتی بنحوی قوس در پلان جهت مدلسازی افت اصطکاکی کابل مورد بررسی قرار گیرد و ضریب معادل ،، برای قوسهای متفاوت کابل در پلان بدست آید. در پایان مقادیر بدست آمده در هنگام اجرای یک پل پس کشیده با نتایج این مقاله مقایسه و صحت محاسبات کنترل می گردد.