سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوذر حاتمی یزد – کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
بیژن قهرمان – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
سعیدرضا خداشناس – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تأثیر الگوی توزیع زمانی بارش در طراحی کلیه سازه ها ی آب ی و مطال عات فرسایش خـاک از اهمیـت ویـژه ای برخوردار است . برای تعیین الگو در ایران از گراف های باران نگاری ۶۴۱ ایستگاه باران نگـاری اسـتفاده شـد . عمق بارش در فواصل زمانی مشخص از گراف های باران نگاری به ازا ی هر پایه زمـانی اسـتخراج و بـارش بـه چهار چارک تقسیم شد . با اعمال روش رتبه بندی، الگو در پایه های زمانی کمتر از ۳، ۳ تا ۶، ۶ تا ۲۱ و بیـشتر از ۲۱ ساعت ب ه دست آمد . با میانگین گیری از رتبه های دریافتی توسط چارک ها و درصد عمق بارش اتفاق افتـاده در هر رتبه، ضمن تعیین رتبه شاخص، الگوی نهایی هر تداوم مشخص گردید . نتایج نشان داد که حداکثر مقدار بارش در ٣٥ درصد بارش های ایران درچارک دوم اتفاق می افتد . کمترین تعداد بارش ها، در چارک چهارم دارای حداکثر مقدار بارش بودند . برای تعیین میزان دقت الگوهای ب ه دست آمده و ارزیابی آماری آنها بعـد از تـشکیل جدول توافقی از آزمون x2 استفاده شد . که از میان ٥٨٣ الگوی بدست آمده تنها ٢٢٣ الگو یعنـی در حـدود ٣٨ درصد معنی دار بودند .