سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی محمد آخوندعلی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
علی یاوی پور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهو

چکیده:

جهت تعیین الگوهای پیشروی رطوبتی لوله های لاستیکی متخلخل ( تراوا )، در خاکهای متوسط بافت ،(Silty-Loam) یک سری از این نوع لوله ها به قطر داخلی ۱۳ میلیمتر و به طول ۳۰ سانتیمتر مورد استفاده و بصورت عمودی در خاکهای ۱۰ و ۱۲ مترآب واقع و ،۸ ،۶ ، کشاورزی مرکز تحقیقات فدک دزفول کار گذاشته شدند . سپس تحت فشارهای معادل ۴ پیشروی رطوبتی لوله ها در جهت افقی و عمودی بازاء تداوم ۱۰ ساعت آبیاری با استفاده از حفر ترانشه و ایجاد مقطع در امتداد نصب لوله ها مشاهده و ثبت گردید که نتایج حاصل از این مشاهدات، بقرار زیر می باشد:
۱ – با استفاده از داده های موجود یک بازه نسبتا" وسیع از توسعه افقی و عمودی رطوبت به ازاء ۳۰ سانتیمتر طول لوله و فشارهای مختلف به دست آمد، که طراح و بهره بردار را قادر می سازد متناسب با توسعة ریشه و امکان دست یابی به ارتفاع لازم برای تولید فشار آب، گزینه مورد نظر شامل طول لوله، فشار معادل ارتفاع آب و تداوم آبیاری را انتخاب و بدین وسیله متناسب با فشار و اندازه ریشه ، بهره برداری از آب و انرژی را بهینه و باعث کمترین تلفات عمقی گردد.۲- بوسیله نرم افزار ،SPSSو استفاده از آزمون ،LSD در سطح اطمینان ۹۵ درصد، پس از ۱۰ ساعت آبیاری تفاوت ۱۰ و ۱۲ مترآب برای پیشروی افقی رطوبت وجود دارد ولی در همین سطح آماری ،۸ ، معنی داری بین فشار ۴ با فشارهای ۶ ۱۰ و ۱۲ مترآب برای پیشروی افقی رطوبت وجود ندارد. ،۸ ، تفاوت معنی داری بین فشارهای ۶ ۳ – بوسیله همین نرم افزار، در سطح اطمینان ۹۵ درصد و پس از ۱۰ ساعت آبیاری، بین فشارهای ۴ با ۶ و ۸ با ۱۰ و ۱۲ ۱۰ و ۱۲ مترآب تفاوت ، مترآب تفاوت معنی داری برای پیشروی عمقی وجود ندارد در حالی که بین فشارهای ۴ و ۶ با ۸ معنی داری وجود دارد