سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طیب رضیئی – عضو هیئت علمی، مربی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران
علیرضا شکوهی – عضو هیئت علمی، استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

چکیده:

تهیه الگوی توزیع زمانی بارش یکی از نیاز های اساسی پروژه های منابع آب بویژه س دسازی، آبخیزداری ومطالعه فرسایش خاک م یباشد. جهت تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در استان تهران، مقادیر بارندگی جزئی ١٣ ایستگاه بارا ننگار موجود در سطح استان ازگرافهای مربوطه استخراج گردید. رخدادهای بارندگی استخراج شده به چهار دسته ٦ و ١٢ ساعته طبقه بندی شدند. سپس کلیه بارندگ یهای هر گروه به بازه های زمانی کوچکتری ،٢ ، بارندگ یهای ١(چار کهای زمانی) تقسیم بندی شدند. در مرحله بعد، چار کهای زمانی هر رخداد بارندگی بر اساس مقدار بارندگی دریافتی رتب هبندی گردیدند. سپس، چگونگی قرارگیری رتب هها در کلیه رخدادهای هر گروه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و فراوانی هر رتبه معین در هر چارک یا دوره معین از بارندگی مشخص و الگوی میانگین هر گروه بر اساس میانگین و انحراف از معیار رتبه ها در درون دوره ها تعیین گردید