سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه مالکی فرد – کارشناس سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

گرچه پیشرفت تکنولوژی تسهیلات عمده ای در زندگی بشر فراهم کرده است، لیکن متقابلاتغییراتی در اقلیم از جمله تغییر رژیم بارندگیحاکم بر مناطق مختلف را به دنبال داشته است و لذا برسی های آمریا و اقلیمی بهنگام و خاص هر منطقه ضرورت می یابد. پیشرفتهای دهه های اخیر موجب تغییر الگوی شهر نشینی و گسترش شهرها و کاهش حریمهای طبیعی (جنلگها، مراتع و…) شده است که کاهش سطح پوشش گیاهی و در نتیجه افزایش مقدار ضریب جریان سطحی و افزایش دبی حاصل از بارندگی و سیلاب را به دنبال داشته است (۷). این تغییرات بررسی سیلابها را در طراحی زهکشها و کانالهای آبروی شهرها و بطور کلی تمام پروژه های منابع آب اجتناب ناپذیر ساخته است. برای برآورد سیلاب طرح ابتدا باید رگبار طرح برآورد شود. استفاده از رگبار طرح در روشهای برآورد سیلابنیاز به بررسی توزیع زمانی این مقدار بارش در طول دوره بارش دارد، این توزیع زمانی را الگوی بارش می گویند. در این مقاله پس از معرفی چند روش تعیین الگوی توزیع زمانی بارش که در استرالیا و آمریکا به کار میروند، روش احتمالات تجربی ها، که در آن از داده های محلی استفاده می شود، برای تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در برخی ایستگاه های منتخب استان خراسان بکار گرفته شده و در انتها الگوی توزیع زمانی بارش استان خراسان با استان الینویز آمریکا (این دو استان تقریبا در یک عرض جغرافیایی قرار دارد) مقایسه شد. ملاحظه شد که این دو الگو کاملا با هم متفاوه هستند و نمی توان از آنها به جای یکدیگر استفاده کرد.