سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رحیم آورند – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
حسن ترابی پوده – دانشجوی دکتری سازه آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
رامین امین زر – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

یکی از اساسی ترین عوامل در ساختار سیاره زمین اقلیم است و بدون شک طبیعت انسان و کلیه مظاهر حیات در سطح گسترده متاثر از شرایط آب و هوایی می باشد. منطقه مورد مطالعه با وسعتی بالغ بر ۳۸۰٫۰۱ کیلو متر مربع شامل حوضه آبخیز تالوگ(۲۹۶٫۱۱ کیلو متر مربع ) و حوضه آبخیز سردشت ( ۸۳٫۹ کیلو متر مربع ) کهدر بخش جنوب غربی کشور با مختصات جغرافیایی ۴۸ درجه و ۲۰ ثانیه تا ۴۸ درجه و ۵۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه طول شرقی و ۳۲ درجه و ۴۰ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.تهیه الگوی توزیع زمانی بارش یکی ازنیاز های اساسی پروژه های منابع آب به ویژه در سد سازی می باشد. توزیع بارندگی یا رژیم بارندگی عبارت است از نحوه توزیع ارتفاع نزولات سالیانه در دوره ها و به خصوص ماههای مختلف سال. با توجه به اینکه نحوة توزیع بارندگی ماهانه و فصلی در طول سال در محاسبات هیدرولوژی و بر آورد نیاز آبی مورد نیاز می باشد، در این تحقیق به عنوانداده های ورودینرم افزار Cropwatمورد استفاده قرار گرفت، جهت تعیین رژیم متوسط ماهانه حوضه از میانگین ضرائب ماهانة بارش در ایستگاههای معرف منطقه مورد مطالعه استفاده گردید. حاصلضرب میانگین درصد بارش ماهانة ایستگاههای فوق الذکر در متوسط بارش سالانة هر واحد هیدرولوژیک، میانگین بارش ماهانه در هر واحد هیدرولوژیک را ارائه می نماید، با توجه به زمان تمرکز حوضه ها که زیر ۶ ساعت می باشند از بارندگی حوضه برای محاسبه نیاز آبی گیاهان استفاده شد که برای حوضه آبخیزسردشت نیاز آبی خالص سالانه گندم۶۲۱۸ متر مکعب در هکتار ونیاز آبی خالص سالانه جو ۵۳۰۱ متر مکعب در هکتارکه معادل ۴۳۴۰ متر مکعب در هکتار بارش موثر می باشد و نیز برای حوضه آبخیزتالوگ نیاز آبی خالص سالانه گندم۶۷۸۶ متر مکعب در هکتار و نیاز آبی خالص سالانه جو ۵۷۴۸ متر مکعب در هکتار که معادل ۳۴۲۰ متر مکعب در هکتاربارش موثر است.