سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رجا فولادی – آزمایشگاه شناسه و رمز دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود احمدیان – آزمایشگاه شناسه و رمز دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهروز حاجیان نژاد – آزمایشگاه شناسه و رمز دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بی شک در تمامی کشورها شبکه های تولید و انتقـال انـرژی الکتریکی به عنـوان یکـی از زیرساخت هـای ملـی و حیـاتی محسوب می شوند . عملکرد صحیح و پیوسته آنها از اهمــیت قابل توجهی برخوردار بوده و هرگونه اخلال در رونـ د اصـلی فعالیت آنها نتایج جبـران ناپـذیر و خسـارت چشـمگیری بـه همراه خواهد داشت . یکی از بخش های اساسی در این شبکه و بطور کلی تمامی محیط های صنعتی ، شبکه کنترل و نظارت و بطورکـلی فضای تبادل اطلاعات در محیـط هـای مذکــور است . امنیت این فضا به معنـی امنیـت فرآینـد صـنعتی تحـت کنترل و تضمین کننده سلامت فعالیت محیط صنعتی مربوطـه است . در این مقاله فضای تبادل اطلاعات در یک شبکه تولیـد و انتقال انرژی الکتریکی نمونه به عنوان مصـداق یـک شـبکه صنعتی بزرگ و پر اهمیت و به منظور ارزیابی تبادل اطلاعات بین بخش های مختلف و جستجوی امن تـرین مسـی ر ممکـن بصــورت گــراف مــدل گردیــده اســت . تمــامی پارامترهــای تأثیر گذار در امنیت تبادل اطلاعات در نظر گرفته شـده و بـه منظور تعیین امن ترین مسیر ممکن روشی جدیـد بـر اسـاس یکی از الگوریتم هـای جسـتجوی کوتـاهترین مسـیر در یـک گراف مشخص ارائه گردیده است . روش مذکور در خصوص شبکه مورد مطالعه بکار گرفته شده و امن ترین مسـیر ممکـن بیـــن چنــد پســـت و نیروگـــاه و مرکــز دیســپاچینگ تعیــین گردیـده اند .