سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید عینک چی – دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول امیرفتاحی – دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد عسکری – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ساخت پانوراما در "ماشین بینایی" عبارت است از اتصال تصاویری از قسمتهای مختلف یک صحنه برای به دست آوردن یک تصویر یکپارچه بزرگتر. از جمله مسائلی که در این ارتباط با آن برخورد می شود چگونگی پیداکردن نحوه تغییرات تصاویر می باشد. در روشهای فعلی ساخت این گونه تصاویر انتقال بین آنها را در حد یک جابه جایی مکانی در نظر گرفته و عمل اتصال تصاویر را انجام میدهند. در این مقاله روشی برای پید اکردن انتقالهای دورانی و مقیاس تصاویر نسبت به هم معرفی میشود. این روش میتواند تصاویری که دارای انتقال تشابه نسبت به هم هستند را همتراز کند. در این روش ابتدا نقاط کلیدی به وسیله روشHarrisآشکار و محدوده این نقاطبوسیله تشریح کننده ثابت مقیاس تعریف م یشود. انطباقها بر اساس ظاهر تشریح کنند ههای نقاط تعیین و با استفاده از روابط هندسی بین نقاط منطبق شده و استفاده ابتکاری از روش هاف توسعه یافته، میزان انتقال دورانی و مقیاس بین دو تصویر به دست آورده می شود. در نهایت این مقادیر برای تراز کردن تصاویر استفاده م یشوند. نتایج حاصله نشان م یدهد که این روش می تواند هر نوع دوران بین تصاویر و مقیاس شدنهای کوچکتر از یک و نیم برابر را با دقت بالا تشخیص و تصاویر را همتراز کند.