سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهزاد آشتیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
میر بهادر قلی آریانژاد – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد ماکویی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

بعد از ارائة فلسفة تئوری محدودیتهاتوسط گلدرات و اشاعة آن به برنامه ریزی تولید گلدرات در سال ۱۹۹۷ با انتشار رمان Critical Chain تئوری محدودیتها را در محیط های پروژه ای معرفی کرد. روش زنجیرة بحرانی علی رغم ایجاد تحول در کنترل پروژه بد لیل عدم استفاده از روابط ریاضی و استدلال های آماری دارای نقایصی است . یکی از مراحل مهم در زنجیرة بحرانی تعیین اندازة بافر می باشد بطوریکه در این روش میزان بافر مورد نیاز با استفاده از ۱/۲ مدت زمان زنجیرة بحرانی محاسبه می شود.در این مقاله با در نظر گرفتن ریسک فعالیتها به عنوان عاملی تأثیرگذار بر اندازة بافرها و همچنین با فرض پیروی زمان انجام فعالیتها از تابع توزیع لگ نرمال رابطه ای برای تعیین اندازة بافرها ارائه می شود و در آخر با استفاده از شبیه سازی مقایسه ای میان روش پیشنهادی و روش زنجیرة بحرانی انجام شده است.