سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود سلیمی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مهندسی مکانیک
مهرداد سهیلی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

این مقاله یک روش و رابطه جدید ، برای تعیین اندازه ساق جوش گلوییD اتصالات سپری شـده سـازه هـا در معـرض بارگذاری های گوناگون ارائه می کند . در این روش فرض می شود که عضو عمودی اتصال سپری شده به عـضو افقـی بـدون هیچ جوشی متصل شده است . در محل اتصال یک سطح مشترک وجود دارد که با تعیین تنش معـادل فـو ن میـزز ( σeq ) در طول این سطح به کمک FEM و استفاده از رابطه۲٫۲ D τui = nTσeq اندازه جـوش مـورد نیـاز هـر نقطـه اتـصال بدست می آید . بدیهی است برای داشتن یک D ی ثابت در طول اتصال بجای σeq در ایـن رابطـه بایـد انـدازه متوسـط آن( σeq )یا اندازه بیشینه آن(VMS ) را جایگزین کرد .