سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روح الله عقدایی – ۱دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده فیزیک
ویشتاسب سلیمانیان – ۱دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده فیزیک

چکیده:

در این مقاله چگالی دررفتگی (dislocation density) ومیانگین سطحی اندازه ذرات نمونه بس بلور CeO2 ا استفاده از گشتاور دوم وچهارم (Second and forth order moments) خطوط پراش پرتوهای x تعیین شده است . مقادیر میانگینی که برای اندازه سطحی ذرات از گشتاور دوم و گشتاور چهارم بدست آمده است، به ترتیب برابر εf=194(1) Å εf= 192(1) Å است که توافق خوبی با هم دارند ولی میانگین چگالی دررفتگی به دست آمده از گشتاور دوم در مقایسه با آنچه از گشتاور چهارم به دست می آید، بزرگتر است. این بررسی نشان می دهد زمانی که پهن شدگی خطوط پراش ناشی از اندازه ذرات و دررفتگی باشد، نباید برای تعیین چگالی دررفتگی از گشتاور دوم استفاده کرد.