سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امین حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
داود عاشورلو – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS
علی اکبر متکان – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS
آزاده کاظمی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مدل رقومی ارتفاع به دلیل ماهیت سلولی در بسیاری از مدل های مهندسی هیدرولوژی نقش تعیین کننده دارد. در این مدل اندازه پیکسل ازعوامل اساسی است که دقت آن را تحت تاثیر قرار میدهد.
دراین تحقیق بررسی نقش تغییرات اندازه پیکسل در محاسبه طول آبراهه به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای هیدرولوژیکی مد نظر قرار گرفته است. به این منظور در نقشه های ۱/۲۵۰۰۰ سازمان نقشه برداری ازپنج منطقه کشور، پس از ویرایش، در هشت اندازه پیکسل مختلف اقدام به درونیابیگردید.
به منظور تعیین نقش تغییرات اندازه سلول، آبراهه های استخراج شده با استفاده از مدل D8 با آبراهه های نقشه های ۱/۲۵۰۰۰، در اندازه پیکلهای مختلف از لحاظ طول، جابجائی و بعد فراکتال مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بعد فراکتال نشان داد که اندازه پیکسلهای بیشتر از ۳۰ متر دارای الگوی هندسی متفاوتی با رودخانه اصلی می باشند. همچنین خطای جابجایی آبراهه های استخراج شده از اندازه پیکسلهای ۵و۱۰ متر کمتر بوده و دارای دقت بیشتری هستند.