سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قاسم مصلحی – دانشیار، دانشکده صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی راستی برزکی – کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مدل مقدار اقتصادی سفارش (EOQ ) 1 و مدل مقدار اقتصادی تولید (EPQ ) 2 از جمله مشهورترین مدل های مدیریت موجودی ۳ می باشند . موجودی در جریان ساخت (WIP ) 4 بخشی از موجودی سیستم های تولیدی می باشد که در مدل های کلاسیک بیان شده و نیز در تحقیقات انجام شده پس از آنها کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار می گیرد . در این مقاله تابع هزینه ی انواع هزینه های مرتبط با تعیین اندازه ی دسته ی تولید از جمله هزینه نگهداری موجودی در جریان ساخت با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول آورده شده است . به دلیل پیچیدگی تابع، نقطه ی نزدیک به جواب بهینه با هر دقت دلخواه با استفاده از روش های جستجو امکان پذیر است . محاسبات عددی مورد استفاده در این مقاله نشان می دهد که در نظر گرفتن ارزش زمانی پول در تعیین اندازه ی دسته ی تولید ممکن است موجب کاهش و یا افزایشِ اندازه ی دسته ی تولید، با دامنه های مختلف شود؛ علاوه بر آن محاسبات عددی نشان می دهد که خطای ناشی از عدم توجه به ارزش زمانی پول در این مسئله غیر قابل اغماض است . این موضوع نشان دهنده اهمیت در نظر گرفتن ارزش زمانی پول در تعیین اندازه ی دسته ی تولید می باشد .