سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرحسین پیمان – استادیار مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه گیلان
غلامرضا روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا علیزاده – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

عوامل اصلی افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی، افزایش جمعیت، محدودیت زمین های قابل کشت، ارزان بودن سوخت و کود و افزایش سطح زندگی و توقعات مردم می باشد . در این مقاله ضمن تعیین چگونگی محاسبه انرژی مصرفی و تولیدی در کشت محصول برنج و عوامل مؤثر بر آن، شاخص کارآیی انرژی ( نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی ) در دو روش کشت سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج در استان گیلان محاسبه شده است . نتایج بررسی ها نشان داد که روش نیمه مکانیزه از نظر کارآیی انرژی نسبت به رو ش سنتی کاراتر می باشد . کل انرژی مورد نیاز برای تول ید و تبدیل هر هکتار از یک رقم برنج متداول در استان گیلان برای دو روش سنتی و نیمه مکانیزه به ترتیب ٥٣٣٣٤٨٠ و ٤٤١٢٧١٩ کیلو کالری می باشد . شاخص ک ارآیی در دو روش
سنتی و نیمه مکانیزه به ترتیب ۱۸ / ۶ و ۲۲ / ۸ م ی باشد . بنابراین با توجه به کارا بودن روش نیمه مکانیزه ، باید اعتبارات لازم را برای کشاورزان و صاحبان کارخانه های برنج کوبی جهت خرید ماشین آلات مورد نیاز و اصلاح ساختار آنها فراهم کرد . از طرف د یگر ضروری است طراحی و ساخت ماشین های مورد نیاز زراعت و تبدیل برنج ر ا که از نظر اندازه و مصرف انرژی متناسب با شرایط مزرعه ای و و ضعیت اقتصادی منطقه باشد، مد نظر قرار داد .