سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عمار تقوی کوتنایی – گروه بیوفناوری مواد زیستی جهاد دانشگاهی استان زنجان
سیده مهری جوادی – گروه بیوفناوری مواد زیستی جهاد دانشگاهی استان زنجان
علی حق نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
جواد نجفی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

انگشت نگاریDNAبه کمک نشانگر های ریز ماهواره از جمله کاربرد های مهم نشانگر هاست که می تواند اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را در اختیار محققین قرار دهد. بدلیل اهمیت موضوع، تحقیقی در جهاد دانشگاهی استان زنجان بر روی ارقام زیتون به منظور تهیه شناسنامه ژنتیکی انجام گرفت. در این بررسی تعداد ۷۷ رقم زیتون موجود در کلکسیون تحقیقاتی طارم با استفاده از ۹ آغازگر ریزماهواره مورد مطالعه قرار گرفتند و در مجموع ۱۱۸ آلل در کل جمعیت مشاهده گردید. بیشترین تعداد آلل های مشاهده شده در جمعیت کل مربوط به مکان ژنی AIIبا تعداد ۱۸ آلل بود و بیشترین تنوع ژنی برای جمعیت کل در همان جایگاه و برابر ۰٫۹۲ اندازه گیری شد. تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ ها را با توجه به منشا جغرافیایشان از هم تفکیک نمود. همچنین داده های حاصل از این بررسی توانست برای تمامی ارقام تحت مطالعه شناسنامه ژنتیکی تهیه کند.