سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهشید غفارزادگان – موسسه بنیان دانشپژوهان
نفیسه صدقی – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد مهندسی صنای

چکیده:

نقشهراه و فرایند ترسیم آن، به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد مدیریت تکنولوژی است، که در خدمت برنامهریزیهای بهتر برای سازمانها و بنگاههاست .
نقشهراه، سندی است که حاصل به اجرا درآوردن فرایند ترسیم نقشهراه در یک سازمان است . در تعریفی ساده میتوان گفت نموداری است بر محور زمان که سطوح مختلف سازمان و برنامههای آنها، برای دستیابی به اهداف کلان آینده را نشان میدهد . میتوان گفت نقشههای راه، روش ساده و گرافیکی برای توصیف آینده است و نحوه سرمایهگذاریها برای رسیدن به آینده مطلوب را توجیه میکند . نقشهراه میتواند کارکردهای مختلفی داشته باشد از جمله آنها میتوان به همراستا سازی استراتژی تکنولوژی و استراتژی بنگاه، تعیین شکاف – های تکنولوژیکی و » تعیین اولویتهای سرمایهگذاری « اشاره کرد .
تعیین اولویتهای سرمایهگذاری به عنوان یکی از مهمترین کارکردهای نقشهراه محسوب میشود، از سویی دیگر به علت محدود بودن منابع سازمانها و بنگاهها و دولتها، این امر از اهمیت فراوانی برخوردار است . خصوصا در مواردی که بازگشت سرمایه نیاز به زمان طولانی داشته باشد .« سرمایهگذاری برای تحقیق و توسعه » : و یا با مخاطرههایی روبرو باشد . مانند
در مقاله پیشرو، سعی شده است به این دغدغه پرداخته شود که چگونه میتوان اولویتهای سرمایهگذاری تحقیق و توسعه در حوزهای خاص را مشخص نمود . برای پاسخ به این سوال از منطق نهفته در نقشهراه، الگویی تدوین خواهد شد که با تعیین تکنولوژیهایی که بیشترین پتانسیل را برای برآوردن اهداف آینده کسب و کار دارا هستند؛ گزینههای قابل دفاعی برای سرمایهگذاری پیشنهاد شود . بدین ترتیب با بکارگیری این الگو، میتوان فرایند تبدیل تکنولوژیهای نو به محصولاتی جذاب برای مشتری را از رهگذار سرمایهگذاریهای درست، کوتاهتر نمود