سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ندا کیوانی – شرکت گسترش مواد پیشرفته
مازیار زند – شرکت گسترش مواد پیشرفته
حمیدرضا هاشمی – شرکت گسترش مواد پیشرفته

چکیده:

خصوصیات منحصربه فرد و برتر سرامیک های پیشرفته در مقایسه با سایر مواد و کاربردهای نوین و گسترده آنه ا در صنایع مختلف نظیر هوا – فضا، نظامی، حمل و نقل، تولید برق، پزشکی، مخابرات و غیره، توجه زیادی را به سوی این مواد معطوف ساخته است . نظر به اهمیت و لزوم سرمایه گذاری جهت تولید سرامیک های صنعتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی صنایع پیشرفته در کشور و با توجه به محدودیت منابع سرمایه گذاری و نیاز به صرف زمان و هزینه زیاد جهت بررسی دقیق انبوه موضوعات، انتخاب روشهای مناسب جهت ارزیابی و اولویت بندی سریع محصولات امری ضروری می نماید . هدف اصلی از انجام این پژوهش، ایجاد مکانیزم ی قابل پذیرش برای بررسی سریع و مقایسه ای عن اوین سرمایه گذاری و تعیین احتمال مثبت بودن نتیجه ) PFS امکان سنجی مقدماتی فنی – اقتصادی ) مربوطه پیش از نگارش آن می باشد . با توجه به هدف مذکور و جهت تعیین اولویت های سرمایه گذاری در حوزه سرامیک های پیشرفته، با در نظر گرفتن تعریف دقیق سرامیک پیشرفته در ایران و انواع تقسیم بندی های مطرح در این حوزه ، مناسب ترین مب نای تقسیم بندی در این زمینه شناسایی شده و پس از انتخاب زیرحوزه های جذاب حوزه سرامیک، لیست محصولات در این زیرحوزه ها استخراج و تدوین شد . سپس شاخص های ارزیابی شناسایی و پس از تعیین موقعیت محصولات بر روی من حنی بازار ، با اعمال
شاخص ها و بر پایه اهمیت نسبی آنها اولویت بندی محصولات انجام شد . در نهایت به منظور بررسی صحت عملکرد مکانیزم طراحی شده، بر روی اولویت های تعیین شده مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی صورت گرفته و پارامترهای اقتصادی طرح ها مشخص گردید .