سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا کریمی اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
منصور سلطانیه – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اکتیویته و ضریب اکتیویته اجزای سیستم دوتایی Al-Mg مذاب محتوی ۰/۰۷ تا ۱۲/۱ درصد اتمی منیزیم با استفاده از اندازه گیری نیروی محرکه الکتریکی یک سلول الکتروشیمیایی غلظتی منیزیم Mg (l)∣MgCl2-CaCl2 (eutectic melt,l)∣Mg (in Al,l) درمحدوده ۹۷۳ الی ۱۰۷۳k تعیین شد برای این آلیاژ ها که درصنعت بسیار مورد استفاده هستند اطلاعات ترمودینامیکی بسیار متناقضی درمراجع موجود است مطالعه حاضر نشان داد که دراین آلیاژ ها منیزیم انحراف منفی از رفتار محلولهای ایده آل از خودنشان میدهد آلیاژهای محتوی که تقریبا تا ۶ درصد اتمی منیزیم از قانون هنری تبعیت کرده و ضریب هنری منیزیم در دماهای ۹۷۳ ، ۱۰۲۳ و ۱۰۷۳k به ترتیب برابر با ۰/۴۷ و ۰/۵۲ و ۰/۵۳ محاسبه شد مقادیر ضریب تاثیر درجه یک واگنر منیزیم برمنیزیم درمذاب آلومینیوم درم حلولهای رقیق دردماهای ۹۷۳ و ۱۰۲۳ و ۱۰۷۳ k به ترتیب برابر با ۰/۲۵ و ۰/۲۶ و ۰/۲۲ محاسبه شد.