سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
حامد صفاری – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
محمدرضا جهانشاهی – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

اکثر ستونهای قابها همزمان به بار کمانشی نمی رسند، بدین ترتیب نیروی محوری بسیاری از ستونها در قابهای مهاربندی شده هنگام کمانش یک ستون خاص با بار کمانشی خودشان متفاوت است. رایج ترین روش تعیین بار بحرانی ستونها استفاده از مفهوم ضریب طول موثر می باشد. با استفاده از این ضریب، طراحی ستونها بدون تحلیل غیر خطی سازه امکان پذیر می باشد. مطالعات انجام شده جهت تعیین ضریب طول موثر عمدتا مربوط به اعضای با ممان اینرسی ثابت می باشند. بخش زیادی از این تحقیقات انجام شده بر روی اعضا ممان اینرسی متغیر، با استفاده از روش های تقریبی وروشهای المان محدود می باشد. در این مقاله روشی جهت تعیین ضریب طول موثر ستونهای قابهای شییدار یک طبقه یک دهانه، با مقاطع جدار نازک بازدارای ممان اینرسی متغیر، ارائه شده است. برای رسیدن به معادله مشخصه تعیین بار کمانشی، ابتدا روابط شیب – افت برای این اعضا توسعه یافته، سپس با نوشتن روابط سازگاری و تعادل، برای دو مودکمانش متقارن، و متقارن معکوس ، معادله مشخصه تعیین بار بحرانی بدست امده است. در نهایت نمودارهایی جهت تعیین ضریب طول موثر ستونهای اینگونه قابها ارائه گردیده است.