سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر عباسی –
فرید اصغری زاده –

چکیده:

در این مقاله، روش نوین جداسازی رادیوم – ) ۲۲۶ Ra) 226 در آبهایی که منشا ء زیرزمینی دارند، توسط جاذبی با نام ) ) HEDULAT و مورد بررسی قرار گرفته و بالا ترین بازده جداسازی آن، مشخص گردیده است . در این تحقیق در مرحله اول بازده جداسازی رزین جاذب تعیین گردید . سپس تعداد ده نمونه آب، که منشاء زیرزمینی داشته از منطقه ساغند یزد نمونه برداری گردید . پس ازانتقال نمونه ها به آزمایشگاه و انجام مراحل نمونه سازی بر روی نمونه ها طبق استاندارد ASTM-1 ، از ستون حاوی رزین ) ) HEDULAT جاذب استفاده (HPGe) جداسازی شده اند . جهت شمارش میزان غلظت پرتوزایی از سیستم اسپکترومتری گاما مجهز به آشکار ساز ۲۲۶ Ra رادیوم، موجودی رادیونوکلئید گردید . مقادیر محاسبه شده، کمترین حد پرتوزایی قابل آشکار سازی ) ) LLD را برای این سیستم شمارش معادل ۰/۵ بکرل بر لیتر نشان می دهد . همچنین میانگین بازده جداسازی برای جاذب فوق برابر %۷۲ و خطای محاسبه نتایج بین -۰/۴۷) ۵١ (۰/ بدست آمده است .