سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسمعلی ابرسجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

بر اساس بررسی بعمل آمده دو گونهگیاهی از جنس Acluropus به نام های A.lagopoides و Alitloralis که از گندمیان چند ساله می باشند، در مراتع شور و قلیایی استان گلستان رویش دارند. در این تحقیق به مطالعه ترکیبات شیمیایی این دو گونه پرداخته شده تا با استفاده از نتایج حاصل از این تحقیق و معرفی این گونه ها در برنامه های مدیریت مرتع گامهای مفید و مؤثری را برداریم. به منظور اندازه گیری ترکیبات شیمیایی این دو گونه، ابتدا نمونه های گیاهی در سه مرحله شامل رشد رویشی، گلدهی و رسیدن بذر از رویشگاه های طبیعی آن در مراتع شور و نلیسا جمع آوری و سپس نمونه ها بلافاصله به آزمایشگاه تغذیه دام و طیور مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گلستان و سپس نمونه ها بلافاصله به آزمایشگاه تغذیه دام و طیور مرکز تحقیقات منابع طبیعی و ا مور دام استان گلستان منتقل و در آزمایشگاه با روش های معمول و استاندارد اقدام به اندازه گیری و تعیین ترکیبات شیمیایی گردید. نتایج حاصله نشان داد که در مرحله رشد رویشی میزان پروتئین خام، چربی، الیاف خام، خاکستر، فسفر، نمک طعام و انرژی خام در گونه A.lagopoides به ترتیب برابر ۱۲/۲۷ درصد، ۱/۹۳ درصد، ۲۰/۹۰ درصد، ۱۱/۶۰ درصد، ۰/۳۶ درصد، ۵/۶۷ درصد و ۳/۷۱ کیلوکالری بر گرم و در گونه A.litloralis به ترتیب برابر ۱۳/۲۱ درصد، ۱/۸۱ درصد، ۲۰/۷۳ درصد، ۱۱/۶۵ درصد، ۰/۳۷ درصد، ۴/۹۴ درصد و ۳/۶۵ کیلوکالری بر گرم بوده است. همچنین در مراحل گلدهی و رسیدن بذر نیز ترکیبات شیمیایی اندازه گیری شد. لذا با توجه به تعیین ترکیبات شیمیایی این گونه ها و برخورداری از ارزش غذایی خوب، می توان از این گیاهان در برنامه های مدیریت مراتع سود جست.