سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا شادنوش – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

چکیده:

به منظور ارزیابی میزان منیزیم ، کلسیم ، سدیم ، پتاسیم ، فسفر وکلر در پنج گونه گیاه مرتعی غالب در مراتع استان شامل چمن گندمی ، علف پشمکی ، جو پیازدار، هزار خار بختیاری و گاو چاق کن
در مناطق مختلف قرق شده ، اقلیم های متفاوت ودر مراحل رویش ی، گلدهی و بذر دهی در چهارسال متوالی ۷۶ تا ۷۹ به صورت تصادفی نمونه گیری و میزان منیزیم ، کلسیم ، سدیم و پتاسیم با
استفاده ازروش های استاندارد ت عیین گردید . نتایج نشان داد که کمترین میزان منیزیم در چمن گندمی با ۱/۰۶ گرم د ر کیلو گرم بود .کمترین مقدارکلسیم در جوپیاز دار با مقدار ۲/۹ گرم در کیلو گرم مشاهده گردید . حداقل سدیم در گونه های مورد مطالعه مربوط به جوپیاز دار با مقدار ۰/۳۱ گرم در کیلو گرم بود . همچنین جو پیاز دار با دارا بودن مقدار ۲۲/۴ گرم در کیلو گرم پتاسیم حاوی بیشترین میزان این عنصر فلزی در بین گونه های مورد مطالعه بود . میانگین بیشترین مقدار فسفر مربوط به جو پیاز دار با مقادیر ۲/۰۳ گرم در کیلو گرم بود. حداکثر یون کلر نیز ۵/۴۴ گرم در کیلو گرم مربوط به جو پیاز دار بود . نتایج آزمایش نشان داد که کلیه گیاهان مورد مطالعه دارای کمبود جدی فسفر و سدیم براساس نیاز نشخوارکنندگان هستند، همچنین میزان منیزیم در گونه های چمن گندمی وعلف پشمکی ومقدار کلسیم در جو پیاز دار کمتر از نیاز نشخوار کنندگان بوده که بایستی در فصل بهار وتابستان در مرتع از مکمل های مربوطه برای تأ مین ای ن عناصر فلزی استفاده نمود.مقدار پتاسیم وکلرمورد نیاز نشخوار کنندگان را تأمین نموده به طوری که حتی ازدیاد میزان کلر در گونه های مورد مطالعه به حدی است که با توجه به کمبود سدیم خطر مسمومیت با یون کلر وجود دارد. بررسی مراحل مختلف فنولوژی در گونه های مذکور نیز مشخص کرد که فاکتورهای مورد ارزیابی در مراحل مختلف رویشی، گل دهی و بذر دهی عمدتا دارای تفاوت معنی دار می باشند که در هنگام چرای گوسفند وبر در مرتع بایستی به این مهم توجه گردد.