سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعدا … هوشمند – استادیار دانشگاه شهرکرد
ران ناکس – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی منطقه نیمه خشک کانادا

چکیده:

در این پژوهش یک جامعه دابل هاپلوئید گندم دوروم به تعداد ۱۵۵ لاین بهمراه والدین آنها و ارقام شاهد طی دو سال در سه منطقه از ایالات ساسکاچوان کانادا مورد ارزیابی فنوتیپی قرارگرفتند . از لحاظ عملکرد دانه در واحد سطح و ارتفاع دانه بین لاین های اختلاف معنی داری مشاهده گردید و برای هر دو صفت برخی لاین ها نسبت به والدین تفکیک متجاوز نشان دادند . داده های ژنوتیپی با آزمون ۵۱۷ نشانگر ریزماهواره در والدین و غربال نمودن نشانگرهای چند شکل در کل لاین های جامعه به دست آمد . تجزیه QTL به روش مکان یابی فاصله ای مرکب بیانگر وجود QTL هایی روی کروموزوهای ۷ تا ۱۳ درصد تنوع این صفت را پوشش دادند ، QGyld.spa-4B در اثر متقابل QTL و محیط مشارکت داشت . همچنین QTL موثر بر ارتفاع بوته (QPHig.spa-4B) که با توجه به محیط بین ۲۹-۲۳ درصد از تنوع این صفت را پوشش داد، دراثر متقابل QTL و محیط برای ارتفاع بوته نیز نقش ایفا نمود.