سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمد خضری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد -معاونت غذا و دارو -بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی

چکیده:
مقدمه و هدف : انواع آنتی بیوتیک ها در درمان گاو های شیری دامداری ها استفاده میشوند .که باعث مشاهده بقایای آنتی بیوتیک ها در شیر میگردد . حتی غلظت های بسیار پایین آنتی بوتیک مصرفی سلامت مصرف کنندگان فراورده های لبنی را به مخاطره میاندازد و باعث بروز آلرژی ، سمیت ، مقاومت آنتی بیوتیکی میگردند با توجه به اهمیت کنترل بقایای دارویی، هدف از این پژوهش تعیین کمی آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و سولفونامیدها در نمونه های شیر پاستوریزه مشهد در سال ۹۲ بودروش مطالعه : ۴۲ نمونه شیر پاستوریزه از شهر مشهد جمع اوری گردید و با استفاده از کیت رایدااسکرین تتراسایکلین و سولفانامید ها بروش الایزای رقابتی تعیین گردید. یافته ها: نتایج آزمون الایزا ، وجود سولفونامیدها در ۳۹ نمونه از ۴۲ نمونه (۹۳%) را نشان داد .حداکثر، حداقل و میانگین مقدار سولفونامید در نمونه ها به ترتیب ppb 91 ، ۹/۳۱ و ۱۹±۲/۵۶ تعیین شد که کمتر از MRL سوی اتحادیه اروپا (ppb 100) بود. مقدار متوسط سولفونامید در قیاس با MRL استاندارد کدکس که حد مجاز ppb 25 است بیشتر بوده و در ۱۰۰% نمونه ها مقدار سولفونامید بیش از حد مجاز کدکس بود. همچنین تتراسایکلین در ۳۷ مورد از ۴۲ نمونه (۸۸%) مشاهده گردید. حداکثر، حداقل و میانگین ppt 8430 ، ۳٫۱ ، ۱۷۷۶±۹۷۶ تعیین گردید.. میزان تتراسایکلین نیز در قیاس با حد MRL مجاز کدکس و اتحادیه اروپا (ppb 100) عدد کمتری را نشان داد. به عبارتی مقدار موجود این انتی بیوتیک نیز در حد قابل قبول بوده استبحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر مشاهده بقایای بشتر از MRL گروه سولفونامیدها در نمونه ها میباشد و میزان بقایای تتراسایکلین ها در حد قابل قبول MRL کدکس و اتحادیه اروپا میباشد. اندازه گیری و کنترل گسترده تر و ارزیابی سایر آنتی بیوتیک های متداول دامپزشکی مانند پنی سیلین ها و ماکرولید ها در فراورده های لبنی پیشنهاد میگردد.