سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سامان جوانرودی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، گروه ابخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایرا
محمد مهدوی – استاد، دکتری هیدرولوژی، گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
بهارک معتمدوزیری – استادیار، دکترای تخصصی ابخیزداری، گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده:
جهت تعیین بهترین توزیع های آماری، ایستگاه های هیدرومتری شاخص حوزه آبخیز سفید رود که دارای آمار دبی حداکثر لحظه ی طولانی مدت تر بودند را انخاب نموده (۱۷ ایستگاه) و برای آنها پایه زمانی مشترکی در نظر گرفته و اقدام به بازسازی آمارهای ناقص گردید. سپس آمار و اطلاعات را به سری های آماری با طول دوره ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و بالاتر از ۳۰ ساله تقسیم گردید. بعد از این کار با استفاده از نرم افزار Smada، در سری های آماری درنظر گرفته شده، اقدام به تعیین برازش توزیع های آماری نرمال، لوگ نرمال ۲ پارامتره، لوگ نرمال ۳ پارامتره، پیرسون نوع ۳، لوگ پیرسون نوع ۳ و گمبل گردید و نیز سیلاب های با دوره بازگشت ۲، ۳، ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ساله محاسبه شد. با استفاده از نرم افزار Excel و از طریق روش RMSE (حداقل مربعات خطا)، بهترین توزیع آماری برای همه ایستگاه های هیدرومتری در سری های آماری مختلف تعیین به طور کلی بهترین توزیع آماری برای هر ایستگاه با تغییر طول دوره آماری، تغییر می کند.