سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهروز برادران نویری – آزمایشگاه انجام پماد، انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
علیرضا علیپور –

چکیده:

تعیین اسپرماتوکریت یکی از روشهای شناحته شده و کاربردی در بررسی های کمی و سنجش تراکم سلولی محتوای مایع منی در ماهیان به شمار می آید که به دلیل رابطه بسیار نزدیک آن با شمارش مستقیم در زیر لام هموسیتومتر، می تواند با تقریب بسیار بالائی به جای این روش مورد استفاده قرار گیرد. از آنجائی که این تکنیک به لحاظ تراکم متفاوت اسپرم ماهیان مورد مطالعه، در مورد هر گونه ای باید به طور مجزا بررسی و تنظیم شود، در این مطالعه به بررسی این موضوع و تعیین بهترین روش مورد استفاده برای ماهی اوزون برون پرداخته شد. طی پژوهش حاضر، از دو عدد مولد ماهی اوزون برون صید شده از حوضه جنوبی دریای خزر (منطقه گیلان) پس از تزریق هورمون اسپرم گیری به عمل آمد. نمونه های استحصال شده تا زمان آزمایش (۳۰ دقیقه پس از نمونه گیری ) در یخچال ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. سپس اسپرم هر ماهی جهت سانتریفوژ، به طور مجزا به لوله های موئینه استاندارد منتقل شده و در دوره های ۶۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ۴۰۰۰ و ۳۰۰۰ دور در دقیقه در مدت زمانهای ۲۰و ۱۶و ۱۲و ۸و ۶و۵ دقیقه مورد سانتریفوژ قرار گرفتند. نمونه های سانتریفوژ شده بلافاصله مورد سنجش قرار گرفتند و اطلاعات بدست آمده به کمک نرم افزار SPSS for Windows (ver9) مورد تجزیه و تحلیل آنالیز واریانس قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که میزان اسپرماتوکریت سنجش شده در دور ۳۰۰۰ rpm با بقیه دورها اختلاف معنی دار داشته، اما تفاوت معنیداری در نتایج بدست آمده در دورهای ۶۰۰۰ و ۵۰۰۰و ۴۰۰۰ دور با یکدیگر دیده نشد. همچنین مدت زمانهای بررسی شده نشان داد که میزان اسپرماتوکریت به دست آمده در مدت ۶و۵و۴دقیقه از یک طرف و زمان های ۲۰ و ۱۶ و ۱۲ دقیقه با یکدیگر اختلاف معنی دار ندارند. بنابراین نتایج حاکی از آن است که بهترین دور و مدت زمان برای به دست آوردن میزان اسپراتوکریت ماهی اوزون برون ، سانتریفوژ در ۴۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۲ دقیقه می باشد.